Konsekvensutredning for Økernområdet

Bjerke Storvel har i et brev til Plan- og bygningsetaten forlangt at det nå må fremlegges en helhetlig konsekvensanalyse for Økern-området. Området er under sterkt press på grunn av nye, allerede påbegynte boligprosjekter i nærområdet rundt torget i Økern Torgvei og i Spireaveien. Hertil kommer pågående planarbeid for en rekke andre store prosjekter i nærområdet, som Økern senter, utbyggingen i Ulvenområdet, Kabelgata, tunnel- og veiomlegging m.m.

Det å skulle bygge et stort antall boliger over et enormt distribusjonssenter for grønt, med all den trafikk og støy som er uunngåelig for slik virksomhet, er vi i utgangspunktet meget skeptiske til. Videre understreket vi at det ikke må gjøres inngrep i noen eksisterende grøntområder og regulerte turveier.

VEDTAK I BYUTVIKLINGSKOMITÉEN 9. MARS 2011:

42/11 10/02357 Økern senter, reguleringsplan med konsekvensutredning – Forretning, kontor, badeland, allmennyttig formål, boliger, offentlige trafikkformål med mer. Bydel Bjerke og Bydel Grünerløkka – Byrådssak 280 av 02.12.2010. Byrådets innstilling ble tiltrådt mot SV, som stemte for eget forslag. Endringsforslag til § 3.5 om Parkering ble ikke vedtatt.