Årvollveien 23

Bystyret har fattet følgende vedtak 26/10-2010:

«Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12
detaljregulering med reguleringsbestemrnelser for Årvollveien 23 som reguleres til
• Kombinert bebyggelse og anleggsformål – bebyggelse og anlegg – institusjon
(omsorgsboliger)/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningssenter).
som vist på kart merket OP2-200706629, datert 08.03.2010.»

Detaljene om saken kan du laste ned fra
http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/default.asp, søk etter 248/10.