Haraldrud Varmesentral – pelletsovn

Fylkesmannen godkjente Hafslunds søknad om utvidet utslippstillatelse, for utslipp at svevestøv og NOx ut over de nasjonale grensene. Sammen med Groruddalen Miljøforum og Refstad vel klaget vi Fylkesmannens godkjenning inn til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet tar klagen delvis til følge, og endrer Fylkesmannens vedtak, ved at det stilles strengere krav til rensing. Last ned direktoratets konklusjon her. Read More »

Protest mot nedleggelse av 59-bussen

Den 23. mars overleverte vi, sammen med "aksjonsleder" Sveinung Groven og Vera Madsø, representant for nærmiljøsenteret, et protestskriv til byråd for samferdsel, Ola Elvestuen. Skrivet inneholdt et krav om at beslutningen om nedleggelse av 59-bussen og reduksjon av tilbudet til 58-bussen blir omgjort. Her kan du laste ned skrivet. Read More »

Årvollveien 23

Bystyret har fattet følgende vedtak 26/10-2010: "Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemrnelser for Årvollveien 23 som reguleres til • Kombinert bebyggelse og anleggsformål - bebyggelse og anlegg - institusjon (omsorgsboliger)/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningssenter). som vist på kart merket OP2-200706629, datert 08.03.2010." Detaljene om saken… Read More »

Linderud Gård

1814 PÅ LINDERUD GÅRD. Bydel Bjerke i samarbeid med Linderud gård og frivillige organisasjoner ønsker alle velkommen til 1814 på Linderud Gård 6. og 7. september. På Linderud Gård vil man få en historisk opplevelse av livet i 1814 og hendelsene rundt Linderud Gård i 1814 og det som knyttet gården til grunnlovsarbeidet på Eidsvoll.… Read More »

Trafikken på Årvoll

Trafikken på Årvoll, særlig i Årvollveien, har økt dramatisk de siste 6 årene. Årsakene til dette er selvsagt mange nye boliger, på Østreheim og Årvollskogen, men også fortetting i området generelt. Trafikksituasjonen i Årvollveien har blitt vanskeligere og vanskeligere de siste årene, med utbyggingen av Årvollskogen og Østreheim boligsameier med over 400 boenheter samt 48… Read More »

Revidert grøntplan for Oslo

Det er nå kommet et utkast til revidert grøntplan for Oslo. Bakgrunn: Stor befolkningsvekst og fortetting av byggesonen medfører økt utbyggingspress på ubebygde områder, inkl. grøntområder, samt mer belastning på eksisterende grøntområder. I tillegg er det et økt behov for nye grøntområder. Plan- og bygningsetaten er gitt i oppdrag å revidere gjeldende Grøntplan (vedtatt 15.12.93).… Read More »

Trikk til Tonsenhagen

Det har vært stille lenge rundt dette prosjektet. Nå har imidlertid PBE sendt ut kunngjøring om offentlig ettersyn, med forslag til detaljregulering og konsekvensanalyse. Kommentarfrist er 29/7-2013.  Alle aktuelle dokumenter er tilgjengelig på PBEs hjemmeside. saksnummer er 201004818. Du finner dokumentene her. Det ble holdt folkemøte om TRIKK TIL TONSENHAGEN onsdag 21. august kl 18:00… Read More »

Konsekvensutredning for Økernområdet

Bjerke Storvel har i et brev til Plan- og bygningsetaten forlangt at det nå må fremlegges en helhetlig konsekvensanalyse for Økern-området. Området er under sterkt press på grunn av nye, allerede påbegynte boligprosjekter i nærområdet rundt torget i Økern Torgvei og i Spireaveien. Hertil kommer pågående planarbeid for en rekke andre store prosjekter i nærområdet,… Read More »