Vedtekter

Vedtekter for Bjerke Storvel, stiftet i 1989

§ 1 Organisasjonens navn er Bjerke Storvel

§ 2 Formål og virkemidler:

 1. Organisasjonens formål er å skape et godt miljø og trivsel for beboerne i Bjerke bydel. Den skal særlig ta opp forhold som berører flere velforeningers ansvarsområde eller saker av felles betydning for bydelen.
 2. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig
 3. Organisasjonens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.
 4. Organisasjonen skal ivareta bydelens interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor Bjerke bydelsforvaltning og offentlige etater.
 5. Organisasjonen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i sitt virkeområde.
 6. Organisasjonen skal være medlem av Vellenes Fellesorganisasjon og Oslo Velforbund.

§ 3 Geografisk område:
Storvellets geografiske område er sammenfallende med Bjerke bydels grenser.

§ 4 Storvellet er en selvstendig og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5 Medlemskap:

 1. Enhver velforening som representerer beboere i Bjerke bydel, kan tegne seg som medlem. Andre beboersammenslutninger kan slutte seg til som medlem på samme vilkår.
 2. Foretak og organisasjoner kan tegne seg som støttemedlemmer. De har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
 3. Medlemskapet er først gyldig fra den dag medlemskontingenten er betalt.
 4. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 6 Medlemskontingent:

 1. Det svares en årlig medlemskontingent til dekning av administrasjonsutgifter. Kontingenten er lik for alle medlemmer.
 2. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Revidert regnskap forelegges for årsmøtet for godkjenning.
 3. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purringer.

§ 7 Samarbeidsorganer:

 1. Styret.
  Storvelet administreres av et styre bestående av leder, kasserer, sekretær og minst fire øvrige faste medlemmer. Ingen enkeltforening kan ha mer enn to medlemmer i styret. Styret velger en nestleder innen sin midte.
 2. Styret velges av og er ansvarlig overfor årsmøtet. Leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmene velges for to år. Det velges også to varamedlemmer til styret.
 3. Møter holdes etter behov. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
 4. Ingen vedtak er forpliktende overfor medlemmene, med mindre styret er gitt fullmakt til å opptre på en eller flere medlemmers vegne.
 5. Det utarbeides protokoll fra møtene.

§ 8 Årsmøte:

 1. Storvelets øverste organ er årsmøtet. Det består av 2 utsendinger fra hvert medlemsvel eller bosammenslutning. Sittende styre forbereder møtet. Valgkomiteen legger frem forslag til styrets sammensetning.
 2. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Varsel om møtetidspunkt, sted samt forslag til saksliste sendes ut minst 4 uker før årsmøtet. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal på behandling på årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.
 3. Årsmøtet skal behandle:
  • årsberetning og regnskap
  • fastsette medlemsavgift, budsjett og planer for kommende år
  • velge styre
  • velge revisor
  • velge valgkomité på minst to medlemmer
 4. Eventuelle endringer av disse vedtektene må vedtas på årsmøtet med minst 2/3 flertall. Eventuelle endringer trer i kraft etter 4 uker med mindre en eller flere av medlemmene har kommet med innsigelser

§ 9 Oppløsning:

Medlemmene kan med 4 ukers varsel tre ut av storvelet.

1997-05-27, rev. april 2016