Årvollveien 23

Bystyret har fattet følgende vedtak 26/10-2010: "Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemrnelser for Årvollveien 23 som reguleres til • Kombinert bebyggelse og anleggsformål - bebyggelse og anlegg - institusjon (omsorgsboliger)/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningssenter). som vist på kart merket OP2-200706629, datert 08.03.2010." Detaljene om saken… Read More »